Міністерство освіти і науки України

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні Вченої ради ОНАХТ
25    листопада   2014 р.
Протокол № 5
ВВЕДЕНО В ДІЮ
наказом ОНАХТ від 1.12.2014

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У 2015 РОЦI

Додатки:

Провадження освітньої діяльності у Одеській національній академії харчових технологій (далі – ОНАХТ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АЕ № 458557 від 28.07.2014 р., термін дії ліцензії до 2024 року (в залежності від напрямів підготовки) та на підставі рішення Акредитаційної комісії України (протокол №110 від 08.07.2014 р.) (копія ліцензії додається)).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеської національної академії харчових технологій (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за №  1390/26167.

I. Загальні положення

1.1. Одеська національна академія харчових технологій оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями  бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. Додаток 1 (235.44 Kb) ).

1.2. До ОНАХТ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3. Для вступників та студентів, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідають затвердженому в ОНАХТ порядку.

ОНАХТ має вісім гуртожитків, які знаходяться у мальовничій частині міста у безпосередній близькості від залізничного вокзалу та крупних транспортних артерій, поблизу від учбових корпусів академії. Гуртожитки облаштовані всім необхідним для ефективної праці та відпочинку. Проведені лінії сучасних комунікацій.

1.4. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ОНАХТ.

1.5. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за факультетами, спеціалізаціями щодо кожної спеціальності (напряму підготовки) приймається не пізніше трьох календарних днів після доведення ОНАХТ державного замовлення.

1.6. Усі питання, пов’язані з прийомом до ОНАХТ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ОНАХТ, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

1.7. Прийом до ОНАХТ на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи.

2.2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра ОНАХТ приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» та зазначається у правилах прийому до ОНАХТ (див.  додаток 3 (444.36 Kb)  ). Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань.

2.3. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  здійснюється за результатами вступних випробувань.

Особа може вступити до ОНАХТ для здобуття ступеня магістра і спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4. ОНАХТ приймає на навчання осіб, які здобули повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому ОНАХТ на основі фахового випробування за кошти фізичних та юридичних осіб.

2.5. ОНАХТ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ОНАХТ здійснюється:

  • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;
  • за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
  • за ваучерами;
  • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ОНАХТ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в ОНАХТ, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

3.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

IV. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

Пн – Пт з 800 до 1800                   Сб – Нд з 900 до 1600

Обідня перерва: 1300 — 1400

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної
загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

14 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

о 18 годині

24 липня 2015 року

о 18 годині

7 серпня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

о 12 годині

01 серпня 2015 року

о 18 годині

12 серпня 2015 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

25 липня -01 серпня 2015 року

8 — 12 серпня 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години

02 серпня 2015 рокуне пізніше 12 години

13 серпня 2015 рокуТермін вибору вступниками місця навчання відповідно до зазначених пріоритетіво 18 години

05 серпня 2015 рокуо 18 години

17 серпня 2015 рокуТермін оновленого списку рекомендованих до зарахуванняне пізніше 12 години

07 серпня 2015 рокуне пізніше 12 години

18 серпня 2015 рокуТерміни зарахування вступниківза державним замовленням – не пізніше 12.00 години 08 серпня;за державним замовленням – не пізніше 19 серпня;за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 14 серпняза кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня